rosh hashanah (jewesh holiday) concept – shofar, torah book